Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam mở lớp ” Đào Tạo An Toàn Lao Động, Cấp Chứng Nhận, Danh Sách Huấn Luyện Theo NĐ44 Tại Đồng Tháp”

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44
MỞ LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG, CẤP CHỨNG NHẬN, DANH SÁCH HUẤN LUYỆN THEO NĐ44 TẠI ĐỒNG THÁP

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ44 TẠI ĐỒNG THÁP

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 1

 Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng ban, chi nhánh trực thuộc; phục trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

🔹Nội dung huấn luyện

 1. Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 2. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 3.  Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

🔹Thời gian huấn luyện

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới.
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 1 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 2

Người làm công tác An toàn, Vệ sinh lao động bao gồm:

 • Chuyên trách,bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở.
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

🔹Nội dung huấn luyện

 1. Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
 2. nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 3. nội dung huấn luyện chuyên ngành.

🔹Thời gian huấn luyện

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới;
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định tại Điều 5 Thông tư này như sau: Nhóm 2 huấn luyện nội dung điểm c khoản 1. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện theo định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 2 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 3

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Doanh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành.

🔹Nội dung huấn luyện

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: chính sách, chế độ an toàn; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm; chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh…
 3. Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại; quy trình làm việc với máy, thiết bị vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

🔹Thời gian huấn luyện

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới;
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 3 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 4

Người lao động không thuộc các nhóm 1,2,3,và 5 gồm những người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

🔹Nội dung huấn luyện

 1. Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, phương pháp cải thiện, văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh…
 2. Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: nhận biết các yếu tố nguy hiểm, quy trình xử lý sự cố liên quan…

🔹Thời gian huấn luyện

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động phù hợp với công việc mới; đối tượng thuộc nhóm 4, kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi.
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 1 năm một lần kể từ ngày được chứng nhận huấn luyện lần trước đó và thồ gian huấn luyện bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 5

 Người làm công tác y tế.

🔹Nội dung huấn luyện

 1. Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 2. Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

🔹Thời gian huấn luyện

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

🔰 ĐỐI TƯỢNG NHÓM 6

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

🔹Nội dung huấn luyện

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

🔹Thời gian huấn luyện 

 1. Huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
 2. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc: Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới.
 3. Huấn luyện lại: Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
 4. Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 6 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

CHỨNG NHẬN – THẺ AN TOÀN- DANH SÁCH THEO DÕI HUẤN LUYỆN

🔴 Chứng nhận an toàn

CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
MẪU CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG. LIÊN HÊ NGAY 0823.33.55.00

🔴 Thẻ an toàn lao động

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3
MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 – AN TOÀN HÓA CHẤT. LIÊN HỆ NGAY 0823.33.55.00

🔴 Danh sách theo dõi huấn luyện

DANH SÁCH THEO DÕI HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
DANH SÁCH THEO DÕI HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG. LIÊN HỆ NGAY HOTLINE/ZALO: 0823.33.55.00

ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NĐ44 TẠI ĐỒNG THÁP

🔸Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật Miền Nam  sẽ thông báo địa điểm phù hợp khi số lượng đăng kí học đủ thành viên

🔸Tại Đơn vị, Doanh nghiệp và các tỉnh thành trên cả nước.

=>Trung tâm thường xuyên đào tạo các ngày trong tuần hoặc theo yêu cầu nếu tổ chức tập trung theo đơn vị.

THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN TẠI ĐỒNG THÁP BAO GỒM:

🔸02 ảnh 3×4.

🔸CMTND photo

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT MIỀN NAM

Hotline/Zalo: 0823.33.55.00 (Kiểm Định Miền Nam)

Email: tuyensinhtoanquoc5500@gmail.com

Website: https://antoan.gdv.edu.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/antoan.gdv/

Đăng ký thông tin online: Tại Đây

Địa chỉ :

 • Trụ sở chính: 183 Đường Xuyên Á, Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
 • VP TPHCM: 56 Trần Thánh Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • VP Hà Nội: 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 • VP Quảng Ngãi: Số 168/17 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
 • VP Đà Nẵng: Số 80B Lê Duẩn, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 • VP Bình Phước: Số 825 Quốc lộ 14, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
 • VP Bình Định: Số 147 Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • VP An Giang: Số 295 Hàm Nghi, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Đối tác của chúng tôi