Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam là trường dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục việt gdv. Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Miền Nam chịu sự quản lý nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

CHỨC NĂNG:

Tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ người lao động của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề; hợp tác đào tạo; Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế; Liên kết với các Viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ sở dạy nghề và các cơ sở sản xuất để tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội và nâng cao trình độ cho học viên.

NHIỆM VỤ:

– Tổ chức đào tạo cho học sinh, sinh viên và người lao động có nhu cầu học nghề ở trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học có hiểu biết nhất định về kiến thức xã hội và thị trường lao động; Có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo; Có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết tổ chức lao động phù hợp với cấp được đào tạo. Tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
– Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giỏi trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng.
– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề và quản lý người học.
– Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội.
– Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
– Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học.
– Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
– Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề. Liên doanh, liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, đại học khác.
– Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
– Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
– Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ LĐTB&XH.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Đối tác của chúng tôi